Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Rekonstrukce, dodávky kotlů

Firma T-Project Group spol. s r.o. dodává parní a horkovodní kotle s prvky fluidní techniky.

Technický popis topeniště kotle s prvky fluidní techniky

GFX | rekonstrukce-kotlu.JPG

Směs paliva padá přes klapkový uzávěr do každé palivové svodky, která zavádí palivo na škvárové lože po bocích spalovací komory. Dno spalovací komory je vytvořeno pevným roštem se vzduchovými tryskami, na kterém se nachází škvárové lože. Patřičná výška škvárového lože je udržována přívodem nové škváry přes palivové svodky a vypouštěním přebytečné škváry z výsypek pod spalovací komorou. Škvárové lože je vytvářeno především popelem paliva, popř. inertním materiálem. Protože škvárové lože, které je vysoké cca 500 mm, se promíchává v důsledku přívodu primárního vzduchu do trysek roštu, zamíchává se také přivedené palivo dovnitř škvárového lože, kde probíhá první fáze intenzivního spalování především prchavých složek paliva. Nejedná se však o klasické fluidní spalování, protože škvárové lože není při spalování uvedeno do stavu úplného vznosu.


Pro udržení požadovaných teplot (750 až 850°C) a redukčního prostředí v pásmu uvolňování prchavých složek paliva a za účelem rozvíření spalin v ohništi slouží rozdělení spalovacího procesu na primární spalovaní paliva na škvárovém loži a na sekundární spalování jeho plynných složek ve spalovací komoře. Toho se dosahuje intenzívním dmycháním primárního vzduchu do škvárového lože pomocí velkého počtu rovnoměrně rozvedených trysek a sekundárního vzduchu do pásma hoření prchavých složek. V první fázi je optimální spalování paliva řízeno množstvím horkého primárního vzduchu, který se přivádí pod škvárové lože pomocí speciálních trysek. Ty zajišťují jeho rovnoměrné rozdělení po celé ploše škvárového lože a promíchávání hořícího paliva s horkými popelovými částicemi. Množství primárního vzduchu je řízeno takovým způsobem, aby se vytvořilo silně redukční prostředí s teplotou škvárového lože v požadovaném rozmezí 750 až 850°C.


Nižší teplota spalin vznikajících ve škvárovém loži a silně redukční prostředí způsobuje nízkou produkci oxidů dusíku NOx, což vytváří velmi dobré podmínky pro bezproblémové plnění požadovaného emisního limitu oxidů dusíku.


Kotel - Litovelská cukrovarnaPřívod sekundárního vzduchu do spalovací komory se nachází cca 2 m nad škvárovým ložem. Přivedením sekundárního vzduchu do spalovací komory nastává druhá fáze spalování, při kterém dochází k zvýšení teploty spalin nad 900°C a k dohořívání zbylých prchavých a pevných složek paliva, oxidu uhelnatého CO a organických látek. V druhé fázi je optimální dohořívání paliva řízeno množstvím horkého sekundárního vzduchu, aby se docílilo optimálního přebytku vzduchu ve spalinách. Počet trysek a jejich nasměrování do ohniště, mohutnost a výstupní rychlost sekundárního vzduchu je navržena takovým způsobem, aby se veškerý přiváděný sekundární vzduch, a tím i kyslík, dostal doprostřed spalovací komory a promíchal se co nejvíce s horkými spalinami. Tím se dosáhne maximálního vyhoření jak ulétajícího popela, tak oxidu uhelnatého CO a organických látek, což vytváří velmi dobré podmínky pro bezproblémové plnění jejich požadovaných emisních limitů.


V kotli je možné spalovat i jiné druhy paliv, jako je například černé uhlí, peletovaná biomasa, kostní moučka, drcený odpad z výroby atd. Tento kotel s pevným roštem spaluje palivo s výrazně nižším nedopalem než je to u kotlů s pásovým roštem a hradítkem.

Reference